kleinkind.jpg

توصیە و راهنمایی والدین در مورد کمک بە کودکان خردسال پس ازتجربە آسیب پذیری (تروما)

اگر فرزند شما ...مشکل خواب دارد، نمیخواهد بە رختخواب برود، نمیخواهد تنها بخوابد و یا شبها با فریاد کشیدن بیدار میشود.

چگونه میتوانم فرزند خود را درک کنم

 • زمانیکە کودکان ترس داشتە باشند، میخواهند با کسانی باشند کە بە آنها کمک کنند تا احساس امنیت کنند و آنها نگرانند اگر پیش شما نباشند.
 • اگر شما هنگام آسیب پذیری از هم جدا بودە باشید، تنها بە رختخواب رفتن آن مسئلە را تداعی نماید.
 • در زمان خواب خاطرەها دوبارە میشوند چرا کە شما مشغول هیچ کار دیگری نمیباشید. انسانها اغلب خواب چیزهایی را میبینند کە از آنها ترس دارند و بە این دلیل از آن واهمە دارند کە بخوابند

مثالهایی برای آنچە والدین میتوانند بگویند یا انجام دهند

 • اگر مایلید بگذارید فرزندتان پیش شما بخوابد. بە او بگوئید این فقط برای الان است.
 • وقت خواب را همیشە رعایت نمایید بە همراه یک قصە، یک دعا و در آغوش کشیدن.این کار را هر روز انجام دهید طوریکە کودک بر حسب عادت بداند چە چیزی در انتظار اوست.
 • او را بگیرید و بە او بگوئید کە او در امنیت است و شما پیش اوبودە و او را تنها نمیگذارید. این را درک کنید کە مشکلات او عمدی نمیباشد. این امر بە زمان نیاز دارد اما در صورتی کە کودک احساس امنیت نماید بهتر میخوابد.

اگر فرزند شما نگران است، کە اتفاق بدی برای شما بیافتد. (احتمالأ شما هم چنین نگرانیهایی داشتە باشید.)

چگونە میتوانم فرزند خود را درک کنم

 • این مسئلە عادی میباشد کە انسان پس از یک تجربە خطرناک ترس داشتە باشد.
 • این ترس قویتر میباشد چنانچە کودک در هنگام آسیب پذیری از عزیزان خود دور بودە باشد.

مثالهایی برای آنچە والدین میتوانند بگویند یا انجام دهند

 • بە کودکتان و خودتان یادآوری کنید کە شما در امنیت هستید.
 • در صورتیکە در امنیت نمیباشید، راجع بە این امر صحبت کنید کە در راه رسیدن بە آن هستید.
 • برنامەریزی کنید کە چە کسی بە فرزند شما رسیدگی کند در صورتیکە اتفاقی برای شما بیافتد. این احتمالأ بە شما کمک کند تا نگرانی کمتری داشتە باشید.
 • با کودک خود کارهای خوشایندی را انجام دهید.

اگر فرزند شما همیشە گریە و نالە کند زمانی کە شما او را ترک کنید، حتی اگر شما بخواهید تنها بە دستشویی بروید. ...تحمل آنرا نداشتە باشد کە از شما جدا شود.

چگونە میتوانم فرزند خود را درک کنم

 • کودکانی کە هنوز زبان باز نکردە باشند یا توانائی آنرا نداشتە باشند کە بگویند چە احساسی دارند، ترس خود را از طریق، خود را بە بغل چسباندن و گریە کردن نشان میدهند.
 • خداحافظی احتمالأ فرزند شما را بە یاد جدایی در زمان آسیب پذیری میاندازد.
 • بدن کودک در مقابل جدایی واکنش نشان میدهد: تنفس کم میشود، ضربان قلب افزایش میابد. چیزی در درون بە او میگوید، نە من نباید تو را از دست بدهم
 • فرزند شما سعی در آن ندارد شما را کنترل نمودە یا تحت
 • او ممکن است بترسد حتی اگر اشخاص دیگر بروند.

مثالهایی برای آنچە والدین میتوانند بگویند یا انجام دهند

 • سعی کنید نزد فرزند خود ماندە و از جدایی خودداری نمایید.
 • برای جدایی کوتاه (خرید، دستشویی) بە او کمک خواهید نمود اگر راجع بە احساسش صحبت نمودە و آن را بە خاطرە بد نسبت دهید. بە او بگویید کە شما دوستش دارید و این جدایی فرق میکند و شما الان برمیگردید: تو میترسی. تو نمیخواهی من بروم چرا کە تودر آن زمانی کە با هم نبودیم، نمیدانستی من کجا بودم.
 • در صورت طولانی بودن جدایی فرزند خود را نزد آشنایان بگذارید. بە او بگویید کە کجا و چرا میروید و کی برمیگردید. همچنین بە او بگویید کە در فکرش هستید. عکس یا چیز دیگری از خود برای او بگذارید و در صورت امکان بە او زنگ بزنید. هنگام برگشت بگویید کە دلتان برایش تنگ شدە بود، کە بە یادش بودید و میخواستید حتمأ نزدش برگردید. اینها را میبایستی همیشە تکرار نمایید.

اگر فرزند شما با غذا خوردن مشکل داشتە باشد، پر خوری کردە و یا از خوردن غذا امتناع کند.

چگونه میتوانم فرزند خود را درک کنم

 • استرس از جوانب مختلف فرزند شما را تحت تاثیر میگذارد، از جملە اشتها.-
 • گرچە تغذیه مهم میباشد ولی چنانچە شما بیش از حد بە آن توجە نمائید، میتواند باعث استرس و تندی در رابطە گردد.

مثالهایی برای آنچە والدین میتوانند بگویند یا انجام دهند

 • زیاد نگران نباشید. بە محض انکە درجە استرس کودکتان پائین آمد، میتوانید وضعیت خوردن غذا را عادی سازید.
 • غذا را با هم بخورید و اوقات غذا خوردن را در محیطی آرام و دوستانە بسر برید.
 • میان وعدەهای غذایی چیزهای سالمی را برای کودکتان آمادە کنید چرا کە کودکان اغلب در میان وعدەها دوبارە چیزی میخورند.
 • اگر شما نگران هستید و یا فرزندتان وزنش شدیدأ کم شود، بە نزد دکتر اطفال بروید.

اگر فرزند شما توانایی آنرا نداشتە باشد کارهای همیشگی را انجام دهد (مثلأ رفتن بە دستشویی). مانند حالت عادی صحبت نکند.

چگونه میتوانم فرزند خود را درک کنم

 • اگر کودکان کم سن در معرض فشار و ترس قرار گیرند، خیلی اوقات آنها توانایی هایی را کە تازە کسب کردە بودند برای مدتی از دست میدهند.
 • کودکان از این طریق بە ما میفهمانند کە دارای مشکلی هستند و بە کمک ما نیاز دارند.
 • از دست دادن یک مهارت و توانایی پس از کسب آن از جانب کودک (مانند خیس کردن رختخواب) میتواند باعث شرم و سردرگمی شود. والدین میبایستی از کودک حمایت نمودە و وی را درک نمایند
 • فرزند شما این کار را عمدأ انجام نمیدهد.

مثالهایی برای آنچە والدین میتوانند بگویند یا انجام دهند

 • از انتقاد کردن خودداری نمائید. آن باعث نگرانی میشود کە شاید توانایی یادگیری ندارد.
 • بە فرزند خود اجبار نکنید چرا این موضوع فقط نزاع شدیدی را بە دنبال خواهد داشت.
 • بە جای آنکە بە توانایی وی اشارە نمایید (مانند عدم استفادە از لگن) بە او کمک کنید کە احساس نماید شما درکش میکنید، دوستش و قبولش دارید.
 • بە محض آنکە فرزندتان احساس امنیت مجدد نماید، دوبارە تواناییهای از دست رفتە را باز خواهد یافت.

اگر فرزند شما اگر فرزند شما بدون ملاحظە بودە و دست بە کارهای خطرناک بزند.

چگونه میتوانم فرزند خود را درک کنم

 • شاید این امر برایتان عجیب باشد اما کودکان اگر احساس ناامنی کنند، دست بە کارهای خطرناک میزنند.
 • فرزندتان با رفتار خود میخواهد بە شما بفهماند کە بە شما نیاز دارد. او میخواهد کە شما بە وی نشان دهید کە وجود ش برایتان مهم بودە و وقت خود را صرف او میسازید.

مثالهایی برای آنچە والدین میتوانند بگویند یا انجام دهند

 • امنیت را تأمین کنید. در صورت لزوم آرام باشید و او را در آغوش بگیرید.
 • بە او بگویید کاری را کە در حال حاضر انجام میدهد، خطرناک است، کە او برای شما مهم است و شما نمیخواهید کە بلایی سرش بیاید.
 • بە فرزند خود راههای مثبت دیگری را نشان بدهید کە از آن طریق بتواند توجە شما را جلب نماید.

اگر فرزند شما اگر فرزند شما از چیزهایی بترسد کە قبلأ از آنها نمیترسید.

اگر فرزند شما از چیزهایی بترسد کە قبلأ از آنها نمیترسید.

چگونه میتوانم فرزند خود را درک کنم

 • کودکان کم سال در مورد والدینشان فکر میکنند کە ایشان قدرت مطلق دارند و میتوانند از آنها در برابر همە چیز حمایت نمایند. این طرز فکر بە آنها کمک میکند کە احساس امنیت کنند
 • این باور بە دلیل آنچە کە اتفاق افتادە خدشەدار گشتە است و بدون آن دنیا خطرناک مینماید.
 • چیزهای فراوانی میتوانند فرزند شما را بە یاد آن واقعە بیاندازند (باران، زلزلە دوباره، آمبولانس، فریاد انسانها، نگاهی ترسناک بە او) و اینها وی را بە ترس میاندازند.
 • این تقصیر شما نبودە بلکە تأثیر آن حادثە میباشد.

مثالهایی برای آنچە والدین میتوانند بگویند یا انجام دهند

 • در صورتی کە فرزندتان دچار ترس باشد با او در این مورد صحبت کنید کە چگونە اطمینان خاطر بیشتری بە وی میدهید.
 • در صورتی کە چیزی آن واقعە بد را بە یاد فرزندتان بیاندازد و آن دوبارە باعث نگرانی شود کە مبادا آن واقعە تکرار شود، بە او کمک کنید تا متوجە شود، چیزی کە امروز میگذرد متفاوت میباشد (مانند باران یا اشخاصی کە فریاد میزنند) با آنچە کە در زمان آن واقعە اتفاق افتادە است
 • اگر فرزندتان از دیو میترسد، با او بروید و آن دیو رابیرون کنید: ”گم شو ای دیو، بچە من را اذیت نکن! من این دیو را میترسانم و او فرار خواهد کرد: آآآآآ”
 • فرزند شما کوچکتر از آن است کە درک کند و متوجە باشد کە شما او را چگونە محافظت کردەاید اما شما بە یاد بیاورید کە چە کارهای خوبی انجام دادەاید.

اگر فرزند شما اگر فرزند شما حالت تشویش و هیجان زدگی داشتە باشد و نتواند آرام بنشیند و توجە کند.

چگونه میتوانم فرزند خود را درک کنم

 • ترس میتواند باعث عصبی شدن شود کە در جسم انسان بماند.
 • اشخاص بزرکسال گاهی هنگام نگرانی قدم میزنند. کودکان میدوند ومیپرند ورجە وورجە میکنند.
 • در صورتی کە جسم ما پر از چیزهای منفی باشد، مشکل میتوانیم بە مسائل دیگر توجە نماییم.
 • بعضی از کودکان هم ذاتأ فعال میباشند.

مثالهایی برای آنچە والدین میتوانند بگویند یا انجام دهند

 • بە فرزندتان کمک کنید تا احساسات خود را درک نماید (مانند ترس و عصبانیت) بە او اطمینان خاطر دهید کە در امنیت بە سر میبرد.
 • بە فرزندتان کمک کنید دیگر عصبی نباشد: ورزش،ژیمناستیک، دویدن، تنفس عمیق و آهستە.
 • با هم بنشینید و مشغول چیزی شوید کە هر دو از آن لذت میبرید: انداختن توپ، خواندن کتاب، بازی کردن، نقاشی. حتی اگر فرزندتان آرام نگیرد، باز هم بە او کمک میکند.
 • اگر فرزندتان ذاتأ فعال میباشد، بە جنبە مثبتش بنگرید. بە آن انرژی فکر کنید کە او برای انجام کارها صرف مینماید و دنبال کارهایی برای او باشید کە با نیازهایش تناسب دارد.

اگر فرزند شما با خشونت بازی کند. همیشە راجع بە آن واقعە بد و عواقب ناخوشایندی کە شاهد آن بودە صحبت کند.

چگەنە میتوانم فرزند خود را درک کنم

 • کودکان اکثرأ از طریق بازی صحبت میکنند. امکان دارد آنها از طریق بازی خشونت آمیز بە ما بگویند کە مسائل بسیار دیوانەوار بودە یا هستند، و آنها چە احساسی در درونشان دارند.
 • هنگامی کە فرزند شما راجع بە آنچە اتفاق افتادە صحبت میکند، امکان دارد کە وی یا شما شدیدأ دچار احساسات شوید (ترس، غمگینی یا عصبانیت).

مثالهایی برای آنچە والدین میتوانند بگویند یا انجام دهند

 • اگر میتوانید تحمل کنید بە فرزندتان گوش دهید زمانی کە آنرا بر زبان میاورد.
 • هنگامیکە بازی میکند ببینید چە احساسی دارد و کمکش کنید و بە او بگویید. آنجا باشید تا از او حمایت کنید (در آغوش گرفتن، آرام کردن).
 • اگر او بسیار هیجان زده بودە و یا جواب ندهد، همیشە همان صحنەهای تکاندهندە را اجرا نماید، بە او کمک نمائید تا دوبارە آرام گیرد، احساس امنیت نماید، بە آن فکر کنید آیا برخورداری از کمک حرفەای سودمند نمیباشد؟

اگر فرزند شما دائمأ در حال خواستن باشد با یک حالت تسلط. تکروی نماید و با سماجت خواهان آن باشد کە همە چیز بە میل او پیش رود.

چگەنە میتوانم فرزند خود را درک کنم

 • کودکان در سن ١٨ ماهگی تا ٣ سالگی اکثرأ مطالبەهای بسیاری دارند.
 • این میتواند بە اعصاب برود اما این یک روند عادی تکامل است و بە ایشان میاموزد کە آنها مهم هستند و میتوانند در اموری تأثیر گذار باشند.
 • کودکان در صورت نداشتن اطمینان احتمال دارد مصرتر و خواهانتر از حالت عادی باشند. این یک روش سرکردن با ترس میباشد. آنها بە خود میگویند” مسائل آنقدر دیوانەوار هستند و من باید روی یک چیز کنترل داشتە باشم!”

مثالهایی برای آنچە والدین میتوانند بگویند یا انجام دهند

 • بە خاطر بیاورید کە فرزندتان تسلط آمیز و بد نیست. این عادی میباشد، شاید در حال حاضر شدید باشد چون احساس ناامنی میکند.
 • کاری کنید کە فرزندتان بر روی چیزهای کوچک کنترل داشتە باشد. بە او در مورد لباس پوشیدن و غذا خوردن و بازی کردن و خواندن، امکان انتخاب دهید. در صورت داشتن کنترل در امور کوچک میتواند احساس بهتری داشتە باشد. امکان انتخاب و کنترل را از طریق ساختار و عادی و روزمرە نمودن جبران کنید. اگر او بە تنهایی تصمیم بگیرد احساس نااطمینانی خواهد کرد.
 • او را در آزمودن چیزهای تازە تشویق نمائید. او احساس کنترل بیشتری میکند اگر کفشهایش را خودش بپوشد، بازی پازل نماید یا یک لیوان نوشیدنی بیاورد.

مخاطب

می توانید از طریق تماس زیر برای ما پیام ارسال کنید:

Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK)

Klosterstraße 64, 10179 Berlin

E-Mail: info@bptk.de

Tel.: 030 278785-0

Fax: 030 278785-44